Algemene voorwaarden

Aanmelding en wachtlijst

Cliënten of hun ouders kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Met aanmelding verklaar je op de hoogte te zijn, en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 

Bij aanmelding krijg je in principe binnen vijf werkdagen een reactie. Uitzonderingen hierbij zijn de schoolvakanties. Ook hier proberen we ons aan deze vijf dagen te houden, maar kan dit eventueel langer duren. Na aanmelding kunnen we in principe starten binnen afzienbare tijd. Wanneer er te lange tijd tussen aanmelding en start zorg zit zullen we altijd in overleg treden en bekijken wat een passende oplossing is voor de specifieke situatie.

Bereikbaarheid

We zijn per e-mail en telefonisch bereikbaar. Begeleiders en behandelaars zullen niet altijd bereikbaar zijn omdat men bezig is met het leveren van directe zorgtaken. Wanneer er een e-mail gestuurd wordt, of een voicemail ingesproken wordt zal er in principe binnen twee werkdagen contact opgenomen worden. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de werkdagen van de desbetreffende hulpverlener. 

Tarief

Het tarief voor alle verrichtingen op afspraak en tijdens kantooruren is 83,40 euro per uur. Dit is gebaseerd op 45 minuten contact en 15 minuten administratie. 

Voor contacten ontvang je zelf de factuur en wordt verwacht dat je deze zelf betaald. Wanneer er een PGB beschikbaar is, is de factuur uit dit budget te betalen. Het is hierbij wel van belang dat we samen een contract opstellen voor de verantwoording van dit budget.

Het is mogelijk om via een ZIN (Zorg in Natura) indicatie zorg te ontvangen. Dit doen we in nauw overleg. Prijzen hiervan kunnen afwijken in verband met de op dat moment geldende tarieven.

Telefonisch en e-mailconsult (anders dan voor het maken van afspraken), overleg met derden en eventuele reistijd wordt berekend naar rato volgens het dagtarief, afgerond in kwartieren.

Het verwerken van vragenlijsten en rapportages van derden wordt afzonderlijk berekend. Je kunt een schatting van de benodigde tijd vragen. Het lezen van eerdere rapportages en/of scoring en verwerking van vragenlijsten neemt meestal in totaal één extra sessie.

Rapportage in het kader van een onderzoek, advies, indicatiestelling, voortgangsrapportage of rapportage voor derden wordt berekend volgens het geldende uurtarief. Als je bij ons in zorg bent, wordt een eerste handelingsplan voor een externe indicatie berekend als één afzonderlijke sessie.

Bij contact buiten kantooruren (na 18:00) en voor spoed in het weekend geldt een anderhalf uur tarief.

Alleen afspraken die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet berekend.

Vergoedingen algemeen

Als je een vergoeding krijgt via Zorg in Natura wordt de vergoeding rechtstreeks via de administratie van Kennis in Kracht BV geregeld.

Facturen

Iedere opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur. Facturen worden eens per maand verstuurd in de eerste week van de maand. Je bent hierbij zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij dit anders is afgesproken. Vanaf 1 januari 2015 regelt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) de betaling van de facturen vanuit de PGB. Jullie zijn als klant verantwoordelijk voor het op tijd verzenden van de facturen richting de SVB. De herinneringen zullen we naar de opdrachtgever blijven sturen.

Wanneer er een fout gemaakt is bij het opmaken van de factuur kun je contact opnemen met de administratie van Kennis in Kracht BV (administratie@kennisinkracht.nl) zodat we dit snel op kunnen lossen. 

Als je vergeet te betalen ontvang je altijd nog twee herinneringen. Wanneer de factuur dan alsnog niet betaald wordt, of er geen nadere afspraken gemaakt kunnen worden zal de vordering overgedragen worden aan een incassobureau.

Wat wij doen

Wij bieden zorg waarbij we altijd oog hebben voor degene die de hulp vraagt. We nemen hierbij de zorgvrager serieus en zullen aan de hand van zijn hulpvraag een traject opzetten wat aansluit bij deze hulpvraag. Hierbij betrekken we altijd andere betrokken partijen, en zorgen we dat de lijnen kort zijn bij het onderling schakelen, en om wat voor reden dan ook aanpassen van het traject.

Werkwijze

In de startfase gaan wij met de rechtstreeks betrokkenen in gesprek aan de hand van wat de zorgen zijn, wat goed gaat en wat er moet gebeuren. Daarnaast worden er direct vervolgafspraken gemaakt.

Na deze intake gaan wij op zoek naar een hulpverlener die goed aan kan sluiten bij jou als zorgvrager. Hierbij is het van belang dat je als zorgvrager kritisch bent. Wanneer je het gevoel hebt dat de hulpverlener niet goed aansluit, of niet biedt wat jij verwacht, verwachten we dat je dit aangeeft. Op deze manier kunnen we samen tot een oplossing komen.

In het onderlinge contact proberen we duidelijk te zijn in wat we van plan zijn en hoe we de zorg verder in gaan vullen. We kunnen hierin natuurlijk tekort schieten. Wanneer er onduidelijkheden zijn in de communicatie of plannen hopen we dat je dit bij ons aangeeft zodat we hierin een goeie samenwerking krijgen.

Vertrouwelijkheid, toestemming & dossier

Wat er in het contact of onderzoek naar voren komt is vertrouwelijk. Jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten instemmen en worden geïnformeerd over het contact. Vanaf 16 jaar zijn jongeren hierin zelfstandig.

Overleg van ons met anderen of inzage van anderen in het dossier kan alleen na toestemming. Bij extremen kan hiervan worden afgeweken. We stemmen in sommige gevallen af met een collega. Dit zullen we vooraf melden.

Gegevens worden opgenomen in een elektronisch cliëntendossier. Dit is inzichtelijk voor jou. Ons elektronisch cliëntendossier kan geen gegevens uitwisselen met anderen. Volgens wettelijke regels moeten wij je dossier 15 jaar bewaren. Je kunt hierbij vragen of wij je dossier vernietigen.

Een rapportage wordt eerst in concept gemaakt. Hierin kun je wijzigingen en aanvullingen aanbrengen. Pas na jouw toestemming zal de rapportage definitief gemaakt worden. Je ontvangt zelf een definitief rapport, en na jouw toestemming kan dit ook naar derden gaan. Dit doen wij op deze manier zodat je zelf controle houdt over de informatie die over jou geschreven is.

Eens per jaar worden wij op kwaliteit gecontroleerd. Tijdens deze audit wordt er gevraagd om dossiers van cliënten te tonen om te laten zien dat we ons houden aan alle kwaliteitseisen. De auditor krijgt alleen tijdens de audit inzage in dit dossier en zal hier daarna geen toegang meer tot hebben. Het is dus mogelijk dat we jouw dossier hiervoor gebruiken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit altijd aangeven.

Behandel / begeleidingsplan

Als we langer met je werken en er sprake is van begeleiding of behandeling bespreken we samen wat we gaan doen. Formeel is er dan sprake van een behandelplan. Dit moet volgens wet- en regelgeving in je dossier zitten. Je moet ook toestemming geven voor dit plan. 

Akkoordverklaring van beide ouders met gezag

Bij kinderen tot 16 jaar moeten beide ouders (als ze beide ouderlijk gezag hebben) toestemming geven voor contact. Als een kind bij beide ouders woont, is dit vanzelfsprekend. Als het kind niet bij beide ouders woont, moet een akkoordverklaring worden ondertekend door de andere ouder. Als een kind niet bij de ouders woont moeten beide ouders een akkoordverklaring ondertekenen. Beide ouders kunnen op hun verzoek worden geïnformeerd over de bevindingen. 

De aanmeldende ouder of instantie moet de akkoordverklaring regelen. Wij kunnen je zo nodig adviseren. Als we met je aan het werk gaan vrijwaar je ons van claims richting ons, als achteraf blijkt dat er toch een akkoordverklaring had moeten worden getekend. Eventuele claims of schade richting ons door een ontbrekende akkoordverklaring kunnen op de aanmeldende ouder of aanmeldende instantie worden verhaald. Door ons eerder gegeven informatie over de minderjarige is in dergelijke situatie niet rechtsgeldig.

Informatie ouder zonder gezag

Een ouder zonder gezag hoeft geen toestemming te geven. Als er contact is tussen deze ouder en het aangemelde kind (jonger dan 16 jaar) vinden we het belangrijk dat de ouder is geïnformeerd over de aanmelding. We gaan er van uit dat de ouder met gezag dit heeft gedaan. De ouder zonder gezag kan contact met ons zoeken voor informatie. Bij een contact met de niet met gezag belaste ouder moeten ouders van tevoren onderling geregeld hebben hoe dit gefactureerd gaat worden. 

Resultaten 

Samen met jullie (kind, jongere, ouders) maken we een plan hoe we gaan werken. We stellen een werkwijze voor waarvan we verwachten dat dit het resultaat gaat geven. We kunnen niet een positief resultaat garanderen, omdat succes van meerdere factoren afhankelijk is. Als er na verloop van tijd geen verbeteringen meer zijn vast te stellen, is het beter te stoppen of de werkwijze aan te passen. 

Risico’s

Onze contacten zijn erop gericht om klachten te laten afnemen en het beter laten verlopen van de ontwikkeling. Het hieraan werken kost inspanning. Klachten of lijdensdruk kunnen tijdelijk toenemen. Het is van belang dit te melden in de contacten. Op deze manier kan hier aandacht aan besteed worden, en kan de werkwijze eventueel aangepast worden. 

Klachten

Wacht niet te lang met het melden van opmerkingen of klachten. Hoe eerder we dit weten, hoe eerder we hier mee aan de slag kunnen. 

We werken volgens de gedragsregels van het SKJ, NIP, NVO of het klachtenrecht van de beroepsvereniging waar de hulpverlener onder valt.

Verder zijn we aangesloten bij Klachtenportaal|Zorg. De klachtenprocedure hiervoor staat op onze website beschreven zodat je ook weet hoe we met klachten omgaan die we niet onderling op kunnen lossen.

Aanpassingen algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Vergoedingen worden vastgesteld door verzekeraars, gemeentes en het ministerie. Deze vallen dan ook niet onder onze verantwoordelijkheid. Veranderingen in wet- en regelgeving moeten wij doorvoeren voor zover verplicht gesteld. 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00